Terjemah Aqidah Wasithiyah – 03

29 Januari, 2012

TERJEMAH AL-AQIDAH AL-WASITHIYYAH
Penulis: Asy-Syaikh Al-Islam Taqiyyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyyah

[sebelumnya]

9. Dan firman Allah subhanahu wata’ala: “Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al Hadid: 3)

10. Dan firman-Nya: “Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (kekal) yaitu yang tidak mati.” (QS Al Furqan: 58)

{Ilmu Allah meliputi seluruh makhluk-Nya}

Dan firman-Nya: “Dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS At Tahrim: 2), dan firman-Nya: “Dan Dia Mahabijaksana lagi Maha menguasai pengetahuan.” (QS Saba: 1), dan firman-Nya: “Dia lebih dahulu mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya.” (QS Saba: 2)

Dan firman-Nya: “Dan di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib; tidak ada yang mengetahui itu semua kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan lautan. Dan tidaklah satu helai dari daun-daun yang gugur melainkan Dia telah lebih dahulu mengetahuinya, dan tidak pula sebutir biji-bijian yang jatuh di kegelapan bumi, tidak pula sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering, melainkan sudah tertulis di dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS Al An’am: 59)

Dan firman-Nya: “Dan tidaklah mengandung seorang perempuan dan tidak pula yang melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan Dia.” (QS Fathir: 11), dan firman-Nya: “Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.” (QS At Thalaq: 12)

{bersambung, Insya Allah}


Konsep Bawah dan Atas

29 Januari, 2012

“Baba, kok di dalam rumah ada gambar bintang?” tanya Radya yang melihat layar Samsung Galaxy 5 milik babanya yang masih menampilkan aplikasi Google Sky Map. Baba menggunakan aplikasi tersebut untuk mempermudah mengenali bintang-bintang ketika melakukan observasi bersama Radya seperti pada tulisan sebelumnya. Radya pun mengangkat ponsel pintar itu, memutar posisinya dan dengan penuh gairah menelusuri semua gambar bintang yang ditampakkan. “Baba, semua arah ada bintangnya, kok bisa?” seru Radya lagi.

“Zenith adalah posisi yang tegak lurus di atas kita, sedangkan Nadir adalah posisi yang tegak lurus di bawah kita. Segala yang berada di sekitar titik Nadir tidak dapat kita lihat karena berada di belahan yang lain dari langit. Bukan berarti Nadir itu ada di bawah, tetapi ia tetap berada di atas bagi orang-orang yang tinggal di belahan yang lain dari bumi,” Baba menjelaskan. Melihat Radya yang bersusah payah berupaya memahami penjelasan itu, Baba kemudian mengambil sebuah bola plastik dan menandai dengan spidol sebuah titik.

“Bola ini ibarat bumi dan titik ini adalah tempat kita,” ujar Baba dengan mengarahkan titik berada di posisi atas bola dan menaunginya dengan telapak tangan, “Telapak tangan ini langit yang berada di atasnya.” Kemudian Baba memindahkan posisi telapak tangan ke bagian bawah bola dengan titik tetap menghadap ke atas, “Telapak tangan ini langit yang berada di bawahnya.” Kemudian Baba menghadapkan titik ke arah bawah, “Pada posisi ini langit yang berada di bawah bola adalah atas bagi si titik, dan langit yang berada di atas bola adalah bawah bagi si titik.”

Tiba-tiba Radya memindahkan posisi titik menghadap ke samping kanan dan meletakkan telapak tangannya menghadap ke titik, “Dan ini adalah atas si titik,” kemudian meletakkan telapak tangannya pada arah sebaliknya, yaitu dari samping kiri dan berkata, “dan ini adalah bawah si titik.” Dengan senyuman Baba berkata, “walaupun langit itu ternyata berada di samping bola.”


Orion dan Radya

29 Januari, 2012

Malam gelap masih belum larut, rembulan masih hilal belum tampak seperti tandan, Radya mengajak Baba menatap langit melihat bintang-bintang. Baba mengambil Samsung Galaxy 5 miliknya dan membuka aplikasi Google Sky Map. Radya mampu membedakan antara planet dengan bintang. Planet adalah bintang kembara, benda langit yang cahayanya terang tidak berpendar, karena hanya memantulkan sinar matahari. Sedangkan bintang adalah bintang tetap, benda langit yang bersinar dan cahayanya berkelap-kelip, letaknya yang sangat jauh membuatnya terlihat kecil di langit malam. Andai saja bintang yang besar itu dekat, sudah pasti ia lebih terang cahayanya dibandingkan sinar matahari.

Orion adalah salah satu rasi bintang yang mudah terlihat di ekuator langit (ketika diobservasi oleh Radya, Orion sedang berada di dekat zenith). Dalam mitologi Yunani, Orion adalah sang pemburu. Di Jawa disebut sebagai rasi Waluku, yang kemunculannya sebagai penanda waktu menanam padi pada sawah tadah hujan. Radya mengamati Orion dengan seksama, di sekitarnya ada rasi bintang dua ekor anjing (Canis Major dan Canis Minor), serta rasi bintang binatang buruan yaitu Taurus si kerbau dan Lepus si kelinci. Agak ke utara terlihat bintang kembara (planet) yang besar dan terang yaitu Jupiter. Radya menikmati pemandangan langit dengan antusias dan rasa puas.

[26Januari2012/02RabiulAwal1433]


Ini Bagian Kalian dan Ini Hadiah Untukku

29 Januari, 2012

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Sahih keduanya, dari Abu Humaid As-Sa’idi: “Ketika Ibn Al-Lutbiyyah, orang yang dipekerjakan untuk mengumpulkan zakat, datang kepada Rasulullah (shallallahu alaihi wasalam), dia berkata: ‘Ini bagian kalian dan ini hadiah untukku’, lalu Rasulullah (shallallahu alaihi wasalam) berdiri, memuji dan menyanjung Allah kemudian bersabda: ‘Aku mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk suatu pekerjaan yang Allah kuasakan kepadaku, kemudian seseorang di antaranya datang kepadaku dan berkata: ‘Ini bagian kalian dan ini hadiah untukku.’ Mengapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak atau ibunya dan menunggu sehingga hadiah itu datang kepadanya? Demi Allah, tidak satupun di antara kalian yang mengambil sesuatu tanpa hak, kecuali ia akan datang kepada Allah di hari kebangkitan dengan memikulnya. Aku tidak ingin melihat siapapun di antara kalian memikul unta yang merintih, atau sapi yang melenguh, atau domba yang mengembik ketika dia berjumpa dengan Allah.’ Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya (tinggi-tinggi sehingga) ketiaknya yang putih terlihat, dan bersabda: ‘Wahai Allah, bukankah aku telah menyampaikannya?'”

hadits tersebut oleh para ulama dijadikan dalil dari haramnya bagi pekerja atau pegawai untuk mengambil atau menerima hadiah (alias suap) dari suatu pekerjaan yang (memang tugas yang harus) dilakukannya, padahal ia telah menerima upah atas pekerjaannya itu, sehingga yang demikian (menerima hadiah) itu termasuk pengkhianatan terhadap pemberi kerja.

Faidah hadits:

  1. Diwajibkan bagi pegawai melaporkan hasil pekerjaan kepada si pemberi kerja
  2. Disunnahkan untuk memuji dan menyanjung Allah sebelum berpidato atau berkhutbah
  3. Adalah adab ketika memperingatkan manusia dari sebuah perbuatan buruk yaitu dengan tidak menyebutkan nama si pelaku
  4. Dibolehkan mempekerjakan orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu urusan yang dikuasakan kepada kita
  5. Tidak boleh mengambil sesuatu sebagai hadiah bagi diri si pegawai di luar dari upah yang diberikan oleh si pemberi kerja
  6. Ancaman terhadap orang yang mengambil sesuatu tanpa hak yaitu akan menghadap Allah dengan memikulnya
  7. Disunnahkan berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan

Wallahu a’lam.


Terjemah Aqidah Wasithiyah – 02

25 Januari, 2012

TERJEMAH AL-AQIDAH AL-WASITHIYYAH
Penulis: Asy-Syaikh Al-Islam Taqiyyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyyah

[sebelumnya]

6. Dan Allah subhanahu wata’ala sesungguhnya telah mengumpulkan ke dalam sifat-sifat-Nya dan menamakan diri-Nya dengan sifat-sifat itu, antara penafian dan penetapan. Maka tidaklah keluar dari perkara tersebut, Ahlussunnah wal Jama’ah, terhadap apa-apa yang datang dari para rasul; maka sesungguhnya inilah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari golongan para nabi, orang-orang yang shiddiq, para syuhada, dan orang-orang shalih.

7.  Dan sesungguhnya masuk kepada kalimat ini (penafian dan penetapan) apa-apa yang disifatkan oleh Allah bagi diri-Nya di dalam surat Al-Ikhlash yang pahalanya menyamai sepertiga Alquran, Allah berfirman:

“Katakanlah: Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung (kepadanya) segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula menjadi anak. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS Al-Ikhlash: 1-4)

 [Allah menetapkan bagi diri-Nya bahwa Dia Maha Esa, dan sebagai tempat bergantung segala sesuatu yaitu harapan, doa, cinta, dan rasa takut. Allah menafikan bagi diri-Nya memiliki anak, menafikan bahwa dia sebagai anak, menafikan adanya sesuatupun yang setara dengan-Nya. ed]

8. Dan di antara apa yang Allah sifati bagi diri-Nya adalah pada ayat yang paling agung di dalam Kitab-Nya, yakni ketika Allah berfirman:

“Allah adalah Dzat yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Mahahidup lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan Dia apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi. Tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Yang paling mengetahui apa yang berada di hadapan mereka maupun di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmu-Nya melainkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa terbebani memelihara keduanya. Dan Dia Mahatinggi lagi Mahaagung.” (QS Al-Baqarah: 255)

Oleh karena itu, barangsiapa yang membaca ayat ini pada malam hari maka senantiasa ia akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan setan tidak bisa mendekatinya hingga masuk pagi.

{bersambung, Insya Allah}


bad news always travel fast

24 Januari, 2012

Bertempat tinggal di United States of America, kaum imigran muslim harus pandai-pandai menjaga diri, jika tidak berbaur dengan masyarakat pada umumnya maka dengan tidak membuat masalah di lingkungan saja sudah cukup bagus. Stigma masyarakat yang liberal dan beberapa di antaranya fundamentalis kristen dengan segala sektenya, masih memandang buruk citra muslim, apalagi sejak peristiwa 9-11 sepuluh tahun yang lalu. Sayangnya kaum imigran muslim dari berbagai penjuru dunia ini tidak hanya membawa identitas muslimnya, namun juga membawa identitas kesukuan serta mazhab agama yang dianutnya. Dengan demikian, gesekan di antara sesama muslim pun dimungkinkan terjadi jika tidak bijaksana dalam bersikap. Dan ketika friksi itu memanas, maka yang dirugikan tentulah komunitas muslim sendiri.

Oleh karena menyadari bahwa berita buruk selalu mengembara lebih cepat, maka seruan kepada Islam yang satu didengungkan oleh berbagai kelompok muslim yang ada di Amerika Serikat. Mereka menyerukan kebaikan-kebaikan untuk bersama-sama membangun citra Islam yang baik di dunia barat, dengan berupaya menafikan semua perbedaan dan menguatkan semua persamaan. Persamaan yang dimaksud tentulah persamaan akidah dan ibadah. Segolongan umat menyerukan untuk menghidupkan kajian-kajian quran dan sunnah, tahfizh quran, pelayanan ibadah, dan gerakan sosial. Menghidupkan budaya nasehat menasehati sesama muslim dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun tak jadi heran, karena yang menyambut ajakan tersebut hanya segelintir orang saja.

[muslim in america, 02Aug2011]


masjid around Houston

24 Januari, 2012

I was sent by my company to take a short course for two weeks in Houston, TX, USA at the end of July 2011 to the first week of August 2011. As my habit when traveling is to find masjid nearby the place where I staying. I found that there are two masjid which are not far from hotel. First is Makkah Masjid which is laid on 3505 South Dairy Ashford Road. The masjid is in a commercial building, it’s interior is a spacious hall which can be divided into two temporary rooms for gentleman’s hall and ladies’ hall. I conduct my magrib prayer there. Some Pakistani have a chat in the corner. Many books laid on it shelf, are quranic books

The second masjid is Masjid Muhammadi which is laid on 11830 Corona Lane. The masjid is a big house with many function rooms. The prayer hall is also spacious too, divided into two hall, each for women and men. Compare to Makkah Masjid, Masjid Muhammadi is more simple with less ornament (or calligraphy). The library is set in the room next to prayer hall. I conduct my isya prayer there, and later for juma’a prayer and tarawih. A Bengali man recognise my face as a malay ethnic, as he was ever stayed for about 2 year in Malaysia. I went for tarawih at this masjid, because they conduct the prayer in sunnah way. In this masjid where I first became acquainted to my new friends, Yunus brothers.

There is the third masjid, Makki Masjid which is laid on 9651 Bissonnet St. Suite 306. I found this masjid when I met my relatives who went there looked for muslimah clothings. This masjid is simply a spacious prayer hall with the neighborhood of an arabic tailor store, a jerusalem art and book store, a tattooing store, and a not anymore active halal restaurant.

I was told that in America, muslim can only build their community and the worship place in the greater area out of the city central. And this policy applied also to the other communities, so that’s explain why the store next door to the islamic bookstore is a tattooing store.

[muslim in america, 05Aug2011]


lampu antik

22 Januari, 2012

Ketika saya hendak membeli lampu gantung antik, pedagangnya memberikan lampu gantung baru yang bermodel antik. Saya komplen karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Setelah mendebatnya tanpa titik temu, akhirnya si pedagang dengan kesal mengatakan, “Bapak mau lampu gantung antik, kan? Bapak biarkan saja, nanti lama-lama juga jadi antik.” 🙂
[KH. Hasyim Muzadi]


Terjemah Aqidah Wasithiyah – 01

22 Januari, 2012

TERJEMAH AL-AQIDAH AL-WASITHIYYAH
Penulis: Asy-Syaikh Al-Islam Taqiyyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyyah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar diunggulkannya di atas seluruh agama dan cukuplah Allah sebagai saksi.

2. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, yaitu dengan pengikraran dan penuh ketauhidan.

3. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepadanya dan kepada keluarganya juga para sahabatnya dengan keselamatan yang berlebih.

Amma ba’du:

4. Maka [yang akan disebut dalam risalah] inilah i’tikad golongan yang selamat yang mendapat pertolongan hingga datangnya hari kiamat: Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Yaitu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, kebangkitan setelah kematian, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk.

5. Dan termasuk bagian iman kepada Allah adalah: beriman kepada sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, dan kepada sifat-sifat yang disebutkan oleh rasul-Nya tanpa melakukan tahrif [menyimpangkan sifat-sifat Allah (di dalam Alquran dan Assunnah) kepada makna-makna batil yang bukan makan sifat itu], tidak pula ta’thil [meniadakan sifat-sifat ilahiah dan mengingkari keberadaan sifat-sifat itu pada zat Allah], dan tidak melakukan takyif [meyakini sifat Allah berbentuk demikian atau mempertanyakan bentuknya], dan tidak pula tamsil [meyakini sifat Allah seperti sifat makhluk].

Melainkan mereka (Ahlussunah wal jamaah)   beriman bahwasanya Allah: “Tidak ada sesuatupun yang menyerupai dengan-Nya, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat” (QS Asy-Syura :11)

Maka mereka (Ahlussunah wal jamaah) tidak meniadakan dari Allah sifat-sifat yang disifatkan-Nya untuk diri-Nya. Tidak pula mereka menyimpangkan pembicaraan dari tempat (yang semesti)nya. Tidak pula menyimpangkan dan mengingkari pada nama-nama Allah dan ayat-ayat-Nya. Tidak pula membagaimanakan dan tidak pula menyerupakan sifat-sifat-Nya seperti sifat makhluk.

Yang demikian karena Mahasuci Allah dan tidak ada tandingan (yang berhak untuk dinamai dengan) nama-Nya [yakni dengan nama yang memiliki makna hanya khusus bagi Allah, yang tidak sesuatupun yang menyamai-Nya], tidak memiliki pihak yang sekufu (setingkat) dengan-Nya, tidak ada lawan bagi-Nya, dan tidak boleh dikiaskan dengan makhluk-Nya, Mahasuci Allah lagi Mahatinggi.

Maka sesungguhnya Mahasuci Allah yang paling mengetahui akan diri-Nya dan yang selain daripada-Nya, dan paling benar perkataan-Nya, dan paling bagus ucapan-Nya dibandingkan dengan makhluk-Nya.

Kemudian para rasul-Nya adalah orang-orang yang benar (jujur) dan dibenarkan, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan pada permasalahan ini dengan apa-apa yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu Allah berfirman:

“Mahasuci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki keperkasaan, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Dan kesejahteraan dilimpahkan bagi para rasul. Dan segala puji-pujian hanyalah milik Allah Tuhan seru sekalian alam. (QS As-Shaffat 180-182)

Dengan demikian Allah telah mensucikan diri-Nya dari apa-apa yang disifatkan kepada diri-Nya oleh orang-orang yang menyelisihi (menentang) para rasul. Dan Dia menyelamatkan para rasul; karena selamatnya apa yang mereka ucapkan dari kekurangan dan aib.

{bersambung, Insya Allah}


jagalah lisan dan mata

10 Januari, 2012

Imam Asy-Syafi’i berkata dalam salah satu syairnya:

لِسَانَكَ لا تَذْكُرْ بِهِ عَورَةَ امرئ ** فَكلُّكَ عَـوْرَاتٌ وَلِلنَّـاسِ أَلْسُــنُ

وَعَـينكَ إنْ أَبْـدَتْ إَلَيكَ مَعَـايِباً ** فَصُنْهَا وَقُلْ يَاعَيْنُ لِلنَّاسِ أَعْينُ

Janganlah lisanmu menyebut aurat orang lain
Sedangkan engkau menutupi auratmu dan semua orang punya lisan.
Jika matamu melihat dosa-dosa yang diperbuat saudaramu
Tutupilah dan katakan: “Wahai mataku! Semua orang punya mata!”


%d blogger menyukai ini: