Terjemah Aqidah Wasithiyah – 04

22 Juli, 2012

TERJEMAH AL-AQIDAH AL-WASITHIYYAH

Penulis: Asy-Syaikh Al-Islam Taqiyyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyyah

[sebelumnya]

Dan firman-Nya: “Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (QS Adz-Dzariyat: 58)

{Penetapan Sifat Pendengaran dan Penglihatan bagi Allah}

Dan firman-Nya: “Tidak ada yang serupa dengan Dia, sesuatupun. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS Asy-Syura: 11)

Dan firman-Nya: “Sesungguhnya Allah yang sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS An-Nisa’: 58)

{Penetapan Sifat Kehendak bagi Allah}

Dan firman-Nya: “Dan mengapakah tidak ketika kamu memasuki kebunmu kamu mengatakan, ‘Maasya Allaah Laa Quwwata Illaa bilLaah’ (Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).” (QS Al-Kahfi: 39)

Dan firman-Nya: “Seandainya dikehendaki Allah, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah memperbuat apa yang dimaui oleh-Nya.” (QS Al-Baqarah: 253)

Dan firman-Nya: “Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, tidaklah dihalalkan berburu pada saat kamu berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut kemauan-Nya.” (QS Al-Maidah: 1)

Dan firman-Nya: “Barangsiapa yang dikehendaki Allah diberikan petunjuk kepadanya, niscaya dilapangkan oleh-Nya dadanya untuk menerima Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki kesesatan padanya, niscaya dijadikan dadanya sesak lagi sempit, seakan-akan ia sedang mendaki ke langit.” (QS Al-an’am: 125)

{bersambung, Insya Allah}


%d blogger menyukai ini: